Adatvédelmi Szabályzat

1. Bevezetés

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.welovecatalonia.com honlap (“Honlap“) látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak a kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egyes személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez.

3. A személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Hozzászólások

A Honlapon megjelenő tartalmakhoz Ön hozzászólhat (kommentelhet), azokat értékelheti. Az adott tartalomhoz Ön abban az esetben tud hozzászólni, adott tartalmakat értékelni, ha megadja keresztnevét és e-mail címét.

A hozzászólása Honlapon történő közzétételével Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az azonosítójának (nevének) a jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez. Ezeket az adatokat addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

Cookie-k és webjelzők

A Honlapot Ön anélkül is látogathatja, hogy azonosítaná magát, rendelkezésünkre bocsátaná személyes adatait.

A Honlapon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik (cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják Önt és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs (click stream) adatok megmutatják számunkra, hogy Ön mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását Honlapunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér Honlapunkra), elemezzük a Honlap forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Honlap használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy Ön igényeinek való megfelelés érdekében Honlap megjelenését és tartalmát tökéletesítsük. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Mindazonáltal amikor meglátogatja a Honlapot, szerverünk webjelzők (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiák segítségével automatikusan rögzít bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk, mint például  a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a Honlapon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és –tartama. Ezeket az adatokat kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeljük. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. A Honlapra látogatással Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők jelen Szabályzatban ismertetett használatához. A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Mindazonáltal, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa a tőlünk vagy más oldalakról érkező sütiket. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Mindazonáltal vegye figyelembe, hogy Honlapunk bizonyos területei csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök kikapcsolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje.

A fenti adatokat addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és Ön között akár közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

4. Az adatkezelő

A Személyes adatokat Farkasová Gabriela kezeli. Elérhetőség: info@welovecatalonia.com

5. Személyes adatok továbbítása

A Személyes Adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

6. Linkek

Honlapunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak a mi tulajdonunkban és azokat nem mi üzemeltetjük. Javasoljuk, hogy tanulmányozza ezen harmadik személyek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatát rendelkezésre bocsátja egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

7. Biztonság

Az Interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban mindent megteszünk az Ön személyes adatainak megóvása érdekében, így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – nem tudjuk garantálni, hogy jogosulatlan behatolás során bármely, számunkra Önök által átadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik személy.

8. Az adatok kezelésével kapcsolatos jogai

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését/zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

TÁJÉKOZTATÁS

Az Infotv. alapján Ön bármikor kérelmezheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást az általunk folytatott adatkezelésről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Ön a tájékoztatásra irányuló kérelmét elküldheti számunkra e-mailben az info@welovecatalonia.com címre.

Az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően kérelmének a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül írásban eleget teszünk.

Helyesbítés

Az Infotv. alapján Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben azt állapítja meg, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak.

A helyesbítés iránti kérelmét e-mailben az info@welovecatalonia.com címre küldheti el.

Törlés, zárolás

Az Infotv. alapján az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, amennyiben:

a) az adatkezelés jogellenes;
b) Ön az adatainak törlését kéri (bizonyos kivételekkel);
c) az Ön személyes adata hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki);
d) az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Ön kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák. Amennyiben kérelmének megfelelően a személyes adatait zároljuk, úgy a személyes adatait addig kezeljük, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlés/zárolás iránti kérelmét e-mailben az info@welovecatalonia.com címre küldheti el.

Az Ön törlés iránti kérelme kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésére az Ön hozzájárulása nélkül és az adatok törlését követően is jogosultak lehetünk az Infotv. rendelkezései alapján, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése a nekünk mint adatkezelőnek a jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (Infotv. 6. §, illetve 95/46/EK irányelv 7. cikk c) és f) pontok).

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a mi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a mi, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelést), valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozását az erre irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

Ha az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a fenti 15 napos határidőt elmulasztjuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslat

Jogainak megsértése esetén Ön az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – a székhelyünk szerinti megyei bíróság vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

9. Adatk kezelésével kapcsolatos egyéb információk

Amennyiben a jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, úgy kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: info@welovecatalonia.com

10. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Jelen Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk és módosítjuk annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a célkitűzéseinknek, mind a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben a jelen Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük.

Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.

Tortellà, 2018. május 6.